Scrisul Românesc Fundația - Editura

Obiective fundamentale: Reflectarea fenomenului cultural local, Promovarea culturii naționale, Multiculturalismul
Încă de la întemeiere, Scrisul Românesc și-a propus ca obiective fundamentale promovarea culturii naționale (începând cu zona Olteniei) și multiculturalismul. În acest sens au fost atrase personalități din țară și din străinătate, din domenii diverse de activitate, în concordanță cu profilul colecțiilor editurii, în vederea asigurării conținutului științific al cărților propuse spre publicare: academician D. R. Popescu, profesorii universitari Adrian Cioroianu, George Sorescu, Ovidiu Ghidirmic, Monica Spiridon, Gabriel Coșoveanu sau scriitori din diasporă: Andrei Codrescu, Nina Cassian, Ileana Orlich, Dumitru Radu Popa, Carmen Firan, Adrian Sângeorzan etc.
Alături de scriitori români editați – Tudor Arghezi, Al. Macedonski, Hortensia Papadat-Bengescu, Slavici, Rebreanu, Coșbuc, Goga, Alecsandri, Marin Sorescu, I.D. Sîrbu…, au fost publicați în ediții bilingve, română-engleză Richard Milazzo, Carmen Firan, Adrian Sângeorzan, Edward Foster, Vasyl Makhno ș.a.
Anual, editura a lansat cărți și la New York, în principal ediții bilingve precum: Adrian Sângeorzan, Anatomia lunii / The Anatomy of the Moon; Richard Milazzo, Umbre din Est / Eastern Shadows, Vasyl Makhno, Fiecare obiect își are locul său; Edward Foster, Febra  albă; Richard Milazzo, Acolo unde îngerii își arcuiesc spatele și câinii sunt în trecere / Where Angels Arch Their Backs and Dogs Pass Through etc.
Colectivul editurii desfășoară o activitate permanentă de promovare a cărții prin diverse forme, dar primul contact pe care-l iau cititorii cu publicațiile nou apărute îl reprezintă lansările de carte în prezența autorilor, cu participarea redactorilor de carte și a unor critici literari care prezintă autorii și fac referiri la cărțile acestora. Am făcut o tradiție din lansările de carte, adevărate momente de tip cenaclu literar-artistic la care participă și actori sau interpreți de la instituțiile de specialitate – teatru, muzică, muzee etc.
Anual, în luna octombrie, când au loc Zilele Craiovei, pe parcursul a două zile sunt concentrate Colocviile Scrisul Românesc pe teme stabilite cu un an înainte, cu participarea unor invitați din țară și din străinătate, când se desfășoară sesiuni de comunicări științifice, lansări și prezentări de carte, expoziții cu noutățile editoriale, decernarea premiilor editurii pe anul anterior și a premiilor de debut.
Importante și reușite au fost colocviile din ultimii ani: Multiculturalismul, în 2008; Actualitatea istoriei literare, în 2009; Viitorul cărții, în 2010; Cititul, în 2011; Literatura  și sincretismul artelor, în 2012, comunicările fiind reunite în volume și tipărite în cadrul editurii.
O manifestare de anvergură la care Scrisul Românesc a fost invitată la fiecare ediție a Festivalului Internațional Shakespeare, prilej cu care au fost editate, în traducere, cărți de referință din limba engleză despre marele Will, în prezența celor mai importanți exegeți precum Stanley Wells și Paul Edmondson – Este adevărat ce se spune despre Shakespeare? de Stanley Wells; Sonetele lui Shakespeare de Paul Edmondson și Stanley Wells, precum și Hamlet sau ispita posibilului de Ion Omescu.

Scrisul Românesc Editura– Fundația – recunoscută CNCSIS din 2008, cod 226

Întreaga activitate de editare de carte este cuprinsă în cadrul colecțiilor ce poartă numele unor personalități de primă mărime a culturii naționale, cele mai multe aparținând prin origine spațiului geografic și istoric al Olteniei. Colecțiile corespund profilului și conținutului cărților incluse: la poezie – Marin Sorescu; proză – Gib I. Mihăescu; teatru – I.D.Sîrbu; eseu, istorie și critică literară – Petre Pandrea; științe economice – Gheorghe Chițu; drept – Nicolae Titulescu; arte –Ion Țuculescu; debut editorial –Al. Macedonski. Prima verba etc.
Avem în vedere și ținem foarte mult la prezentarea grafică, tehnoredactarea și realizarea copertelor fiecărei cărți, în care sens am atras pictori locali recunoscuți, membri ai UAP, în felul acesta am personalizat fiecare carte fiind ușor de recunoscut că aparține Scrisului Românesc.
Cine dorește să publice la Scrisul Românesc trebuie să trimită manuscrisul în format electronic însoțit de un CV, după care manuscrisul va fi văzut de către un referent, și în funcție de recomandarea acestuia, consiliul editorial decide dacă intră în programul nostru editorial și, după caz, este propus pentru acordarea de subvenție sau în regia proprie a autorului.
În paralel cu editura, în cadrul Fundația–Revista Scrisul Românesc apare și Revista Scrisul Românesc (serie nouă) ca un pandant la activitatea editurii, în paginile căreia se prezintă cărțile, se fac recenzii și se menționează lansările de carte și alte activități desfășurate.
Editura are în program și editarea de reviste sau alte publicații culturale și științifice.
Pentru orice alte detalii puteți să ne scrieți la adresa scrisulromanesc@yahoo.com

 

Foundation – Publishing House Scrisul Romanesc

Fundamental objectives: Reflection of the local cultural phenomenon, Promotion of national culture, Multiculturalism.
Since its foundation, Scrisul Romanesc has had as fundamental objectives the promotion of national culture (starting with the Oltenia region) and multiculturalism. In this respect, personalities at home and abroad were drawn in from various fields, in accordance with the profile of the publishing house collections, to ensure the scientific content of the books submitted for publication: academician D. R. Popescu, university professors: Adrian Cioroianu, George Sorescu, Ovidiu Ghidirmic, Monica Spiridon, Gabriel Coșoveanu and diaspora writers: Andrei Codrescu, Nina Cassian, Ileana Orlich, Dumitru Radu Popa, Carmen Firan, Adrian Sângeorzan etc.
Along with edited Romanian writers – Tudor Arghezi, Al. Macedonski, Hortensia Papadat-Bengescu, Slavici, Rebreanu, Coșbuc, Goga, Alecsandri, Marin Sorescu, I.D. Sîrbu…, – contemporary writers – Richard Milazzo, Carmen Firan, Adrian Sângeorzan, Edward Foster, Vasyl Makhno and others – were published in bilingual editions: Romanian-English.
 The publishing house launched books in New York annually; they were mainly bilingual editions like: Adrian Sângeorzan, Anatomia lunii / The Anatomy of the Moon; Richard Milazzo, Umbre din Est / Eastern Shadows, Vasyl Makhno, Fiecare obiect își are locul său; Edward Foster, Febra  albă; Richard Milazzo, Acolo unde îngerii își arcuiesc spatele și câinii sunt în trecere / Where Angels Arch Their Backs and Dogs Pass Through etc.
The publishing house team conducts a permanent promotion of books in various forms, but the first contact that the readers have with the new publications is represented by book launches in the authors’ presence, with the participation of the book editors and of literary critics who introduce the authors and comment on their books. We have made a tradition of book launches, moments that are artistic-literary club like, in which actors or performers from specialized institutions – theatre, music, museums and so on – participate.
Every year, during Craiova’s Days, the Scrisul Romanesc Colloquia are held for a period of two days and are concentrated on themes announced a year before. They benefit from the participation of guests from home and abroad, sessions of scientific communications, book launches and exhibitions with editorial novelties, the awards ceremony for the previous year’s publications and the debut awards.
The colloquia from the past years were particularly important and successful: Multiculturalism (Multiculturalismul), in 2008; The topicality of literary history (Actualitatea istoriei literare), in 2009; The future of the book (Viitorul cărții), in 2010; Reading (Cititul), in 2011; Literature and the syncretism of arts (Literatura și sincretismul artelor), in 2012, the contributions being reunited in volumes and edited at the publishing house.
An ample manifestation, to which Scrisul Romanesc was invited every year, is the International Shakespeare Festival, an occasion on which there were edited reference books translated from English about the great William Shakespeare, in the presence of some of the most important exegetes like Stanley Wells and Paul Edmondson – Is it true what they say about Shakespeare?(Este adevărat ce se spune despre Shakespeare?) by Stanley Wells; The Sonnets of Shakespeare (Sonetele lui Shakespeare) by Paul Edmondson and Stanley Wells, as well as Hamlet or the temptation of the possible (Hamlet sau ispita posibilului) by Ion Omescu.

 

Foundation-Publishing House Scrisul Romanesc – accredited CNCSIS from 2008, code 226

The whole book editing activity consists of the collections named after some famous personalities of Romanian culture, most of them belonging to the geographical and historical space of Oltenia. The collections correspond to the profile and content of the books they include: poetry: – Marin Sorescu; prose – Gib I. Mihăescu; theatre – I. D. Sîrbu; essay, history and literary critique – Petre Pandrea; economics – Gheorghe Chițu; law – Nicolae Titulescu; arts – Ion Țuculescu; editorial debut – Al. Macedonski. Prima verba etc.
We pay great attention to the typography, typing and cover design of every book, thereby we have attracted renowned local painters, UAP members, and we have thus personalized every book, making it easy to be recognized as belonging to the Scrisul Romanesc publishing house.
Whoever is interested in publishing at Scrisul Romanesc has to send the manuscript in electronic format accompanied by a CV. The manuscript will be read by a reviewer and, at his/her recommendation, the editorial board will decide if it is accepted in our editorial programme and, as appropriate, it is proposed for a grant or is published on the author’s own cost.
Besides the publishing house, the literary magazine Scrisul Romanesc (new series) is issued within the Foundation-Publishing House Scrisul Romanesc as a counterpart of the publishing house’s activity. Its pages contain book presentations, reviews, book launches as well as other performed activities.
The programme of the publishing house also includes editing of magazines and of other cultural and scientific publications.
For any other details you can write to us at scrisulromanesc@yahoo.com

 

 

Carti aparute la
Scrisul Romanesc Fundatia-Editura
Marin SORESCU, Poezii inedite, 176 p., 4 lei
Volumul se constituie în mare parte din texte poetice inedite, răzlețe, în timp, scrise în țară și în diversele călătorii ale lui Marin Sorescu în afară. Unele urmau să intre în volumul al VII-lea al epopeii sale La Lilieci.
Irina MAVRODIN, Despre traducere. Literal și în toate sensurile, 180 p., 5 lei
Cartea aceasta despre traducere – literal și în toate sensurile – se poate vertiginos deschide și spre alte zone..., ca traducere a realității, caz în care autorul este propriul său traducător.
Monica SPIRIDON, „Cum poți să fii român?“ Variațiuni pe teme identitare, 204 p., 5 lei
„Cum poți să fii ce ești?“ Reformulată tactic de Paul Valéry, faimoasa întrebare a lui Montesquieu n-a încetat de-a lungul timpului să stimuleze reacții simptomatice și surprinzătoare. Cartea de față se apleacă asupra unora dintre aceste forme de autoidentificare culturală.
Constantin M. POPA, Mircea Dinescu. Poezia insurgenței, 162 p., 5 lei
Eseul critic al lui Constantin M. Popa abordează poezia lui Mircea Dinescu, acest enfant terrible al liricii contemporane românești care ilustrează pregnant dimensiunea insurgenței.
Ion DEACONESCU, Aurel RĂU, Antologia poeziei europene contemporane, 262 p., 6 lei
Antologia depune mărturie grăitoare asupra străvechiului avertisment, ce i-a bântuit mai ales pe romantici, cu privire la natura universală a naționalității și la natura națională a universalității.
Coșbuc & Goga. Antologie comentată de Florea FIRAN și Constantin M. POPA, 220 p., 7 lei
Cuvântul potrivit la momentul potrivit este provocarea pe care o propune acest eseu poetic despre funcțiile limbajului, despre arta comunicării și salvarea spirituală prin restaurarea forței cuvântului capabil să ne influențeze destinul și să ne optimizeze existența.
William SHAKESPEARE, Romeo și Julieta, 7,5 lei. Cunoscuta capodoperă a marelui Will, realizată într-o ediție de lux, beneficiază de o prezentare și un aparat critic cu totul deosebite, prin care se relevă circulația acesteia în spațiul literar românesc.
Maurice ABITBOL, Let’s talk about death. Dincolo de faptul că volumul abordează perspectiva obișnuită față de moarte, el oferă, în același timp, pași practici și pozitivi pentru a transforma procesul morții într-unul mai tolerabil și mai uman.
Gabriela RUSU-PĂSĂRIN, Calendar popular românesc, 382 p., 6 lei. Volumul este conceput ca un calendar popular pentru orice an, cu file pentru toate cele 366 de zile (implicit an bisect) și un capitol special dedicat sărbătorilor cu dată mobilă.
The Hidden Way este varianta în engleză a Drumului ascuns al Hortensiei Papadat-Bengescu, care completează și adaugă o altă dimensiune la trilogia Hallipa. Romanul este în traducerea profesoarei Ileana Alexandra Orlich, deja la a doua realizare de acest fel, după Concert din muzică de Bach.
Tudor Arghezi, treptele devenirii
     
 

 

 

 
Copyright Scrisul Românesc Fundația-Editura